эсэргүүцлийн жагсаал
санал нэгдэхгүй байгаагаа илэрхийлсэн цуглаан