сүрт жагсаал
нийгэм улс төрийн бодлого шаардлагыг илэрхийлэн олноор жигдрэн явах эгнээ