жагсаалаас гарах
а. Эгнээнээс гарах; б. [шилжсэн] Эвдэрч элэгдэж хэрэгцээгүй болох.