ЖААЖАА

Төрлийн ахмад настай эмэгтэй хүнийг авгайлах нэр - Дэглий жаажаа хаачсан бэ? В.Шарма.Таван сургамж.