ёроолгүй хувин
а. Ёроол хийгээгүй хоосон хувин; б. Багтаамж ихтэй хувин