ЕЭТГЭР

Хоншоор нь дээшээ болж матийсан хэлбэртэй, ээтгэр: еэтгэр гутал (ээтгэр хоншоортой гутал).