ЕЭТГЭНЭХ

1. Еэтгэр юмны хөдлөх;


2. Еэтгэр байдал гаргах, еэтгэр дүр үзүүлэх.