ЕЭТГЭ :

еэтгэ хийх (еэтгэр юмны хөдлөх), еэтгэ еэтгэ хийх (еэтгэнэх).