алт арчих тусам өнгөжих

магтаал сайшаалд хөөрч, биеэ тоолгүй улам хичээнгүй болох гэсэн санаа