ЕСДЭГЧ

Есдүгээр, ес дэх: есдэгч хоног (ес дэх хоног) - Есдэгч хоногт өндөр шар цоохор байшинг эргэж дэлгэрэнгүй... Жангар.