ЕРӨӨЛӨРХҮҮ

Ерөөлтэй төстэй, ерөөл аятай: ерөөлөрхүү юм хэлэх (ерөөл маягийн юм хэлэх) - Миний ерөөх гэж юу дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.