егөө гаргах
баймж утгатай гашуун үгээр шоглон хэлэх