европын шар цэгцгий
/ амьтан /
европт амьдардаг нэг зүйл цэгцгий