Европ төвт үзэл
Европын газар нутаг, хэл соёл, улс төрийн бодлогыг гол болгодог үзэл