АЛМАГАН I

Идэх, уух юмны амт үлбэгэр муу, идэхэд тааламжгүй: алмаган шөл (үлбэгэр шөл).

Ижил үг:

АЛМАГАН II