АЛМАЙДАХ

Хэтэрхий алмай байх, алмайн учир тохиромжгүйдэх - Оюуны хэрээр чин үнэнээр арван анги судруудыг анхааран нийцүүлж, дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар., ажилд алмайдах (ажилд хайнга хандаж, осол эндэл гаргахад хүрэх).