ДЭЛБЭЭ II
/ этгээд /

Нэгжлэг, шалгалт: дэлбээ хийх (нэгжлэг хийх).

Ижил үг:

ДЭЛБЭЭ I

ДЭЛБЭЭ III