ДЭЛБЭЭЛЭХ III
/ этгээд /

Хулгайлах, бусдын гэр орныг ухаж төнхөх.