ДЭЛГҮҮР I

Бараа таваарыг дэлгэн худалдаалах үйлчилгээний цэг, худалдааны газар: номын дэлгүүр (ном худалдан дэлгэрэнгүй...

номын дэлгүүр ном худалдан борлуулах газар
махны дэлгүүр махны худалдаа хийдэг зориулалтын газар
дэлгүүр хоршоо эд бараа худалдан борлуулах газар
дэлгүүрээ хаах өмдөө товчлох, өмдний цахилгаанаа хаах
Ижил үг:

ДЭЛГҮҮР II