гоцлол дуучин
дан хоолойгоор ялгаран дуулах дуучин