бурхны дуган
тусгай хурал ном хурдаггүй зөвхөн бурхны ном судар, бар хэв хадгалдаг байр