дотоод нөөц
а. Албан байгууллагын доторх нөөц бололцоо; б. Дотоод ажилд хэрэглэхээр нөөсөн хуримтлал