ДОТНОЛОХ

Дотночлох: илбэн дотнолох (асран нөхөрлөх), хайрлан дотнолох (халамж хайраар дэлгэрэнгүй...

илбэн дотнолох асран нөхөрлөх
хайрлан дотнолох халамж хайраар элгэмсэх