ДОТНОЛОГДОХ

Дотноор үзэгдэх: бие биедээ дотнологдох (биеэ нөхөрсгөөр үнэлэгдэх).