диплом хамгаалах
зэрэг цол авахаар хийсэн тодорхой судалгааны бүтээлээ тухайн салбарын эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх