ДАШИХ

Хэр хэмжээнээсээ хэтрэн явах; хэтэрхий их явах: дашин холдох (улам алслах).