ДАШЛАХ

1. Нэгэн албан тушаалын орон тоонд хоёр хүний нэр дэвшүүлэхэд түүний дэсэд орох: тушаалд дашлах (дэд дэлгэрэнгүй...


2. Дэс дараалж зогсох, суух: дашлан зогсох (дараалан зогсох), өвдөг дашлан суух (өвдөг нийлүүлэн зэрэгцэж
тушаалд дашлах дэд тушаалд томилогдох
цохлон дашлах цохлон нэр зааж дэдэд оруулах
дашлан зогсох дараалан зогсох
өвдөг дашлан суух өвдөг нийлүүлэн зэрэгцэж суух