ДАРДАСГҮЙ

1. Дарсан юмгүй;


2. Дардас, тамга тэмдэг байхгүй.