ДАРДГАР

Хавтгай уян эдийн хорчийж хатсан байдал, хатуурч дэргэр болсон нь, даргар дарсгар: дардгар арьс дэлгэрэнгүй...

дардгар арьс дарайж хатсан арьс
дардгар шир даргар хатуу шир