ДАНСЛАХ

1. Юмыг дансанд бичиж тэмдэглэх: эд хогшлоо данслах (эд хогшлоо дансны аргаар бүртгэх), мал дэлгэрэнгүй... (мал сүргээ нас, зүс, тоо, толгойгоор нь бүртгэн гаргах), орлого зарлагаа данслах (орлого зарлагаа дансанд бүртгэх) - Го түшмэл цэрэг агт данслах, дутууг нөхөн шаарддаг зэрэгт сандран мэгдэн гүйсээр байв. С.Дашдэндэв. Улаан наран;


2. Бүртгэл гаргах, бүртгэх: нэр данслах (нэрээр бүртгэл гаргах) - Таван нас хүртэлх эр хүйсийг тусгай дансалж өг. дэлгэрэнгүй...

эд хогшлоо данслах эд хогшлоо дансны аргаар бүртгэх
мал сүргээ данслах мал сүргээ нас, зүс, тоо, толгойгоор нь бүртгэн гаргах
орлого зарлагаа данслах орлого зарлагаа дансанд бүртгэх
нэр данслах нэрээр бүртгэл гаргах