ДАНСТ :
/ хуучирсан /

данст нутаг (хошууны хил заагийг тэмдэглэсэн нэр) - Архивын баримтад хошуудын нутгийн хил зааг дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор. Халх товчоон.