ДАЛИУДАХ

Хэтэрхий далиу болох: оёдол далиудах (оёдол муруй хазгай болох).