ДАВЧУУДАХ

Хэтэрхий давчуу болох, давчуу учир тохиромжгүйдэх: тэрлэг давчуудах (тэрлэг нэлээд бариу болох), дэлгэрэнгүй...

тэрлэг давчуудах тэрлэг нэлээд бариу болох
цув давчуудах цув бие барих