АЙРАГШИХ

1. Айраг исэж чангарах;


2. Тараг зэрэг шингэн юмны исэж сагаад айргийн шинжтэй болох.