ДАВАГДАМГҮЙ

Дийлдэж ялагдашгүй, бусдад автамгүй - Тогтох хурандаа нэг л дааж давагдамгүй асуудал тавих гээд байна даа гэж дэлгэрэнгүй... Д.Дожоодорж. Зүүний сүвэгч.