хангай газар олон даваатай
хангай газар даваа, гүвээ их