ДАВААРАХ

Тамирдах, ядрах, хүч чадалгүй болох, даваадах: насны доройтолд хүрч даваарах (насан өндөр болсноос дэлгэрэнгүй...