аймаг отог
удам угсаа, газар нутаг зэргээрээ нэгдсэн хэсэг бүлэг хүмүүсийг нэрлэх засаг захиргааны нэгж