аймаг олон

аймгийн хүмүүс - Харьяат аймаг олноо монгол улс нэрийдэж г‎энэ. Хуримын ерөөл.,