аймгийн чуулган
/ түүх /
Манжийн ноёрхлын үед монголын аймгийн дээд эрхийг барьж байсан газар