ГИТҮҮ

Гирвэшүү, бишүүрхэмтгий, хүнд дасахдаа муухан, удаан.