АЖИГЛУУЛАХ

Хянуулах, лавлуулах, тандуулах - Өлгий төвтэй зөвлөсний дараа аврах баг даруйхан мордуулах шийдвэр гаргаж, мөн дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Сүүлчийн нислэг., ойроос ажиглуулах (ойроос ажиглан харуулах), холоос ажиглуулах (холоос тандуулах).

ойроос ажиглуулах

ойроос ажиглан харуулах

холоос ажиглуулах холоос тандуулах