ГАНДАЙХ

Урт гонзгой юм дунд этгээдээрээ хотгор болон хатуурах, гандгар болох.