ГАНГИНАМ

1. Гангинуур, чарламтгай;


2. Аагим, бүгчим: гангинам халуун (нохой гаслам халуун).