ГАНГИНАЛДААН

Олон амьтан чарлалдан орилолдох дуу.