АДУУЖИХ

Олон адуутай болох, адуу нь өсөх - Нэгдэл маань адуужиж эхлэв. “Цог” сэтгүүл., адуужсан айл (олон адуутай болсон айл).