АДУУЖУУЛАХ
Олон адуутай болгох, адууг нь олшруулах.