АДАСГАЛАХ
/ яриа /

1. Адасга дэвсэх;


2. Арьс ширийг адасга болгох, адасга хийх.