ГАДАСЛАХ

1. Гадсаар тогтоох, гадас шааж торгох, гадсанд уяж бэхлэх: гадаслаж тогтоох (гадас шааж тогтоох), дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хүнийг явуулахгүй, юм хийлгэхгүй хойш татах, саад тотгор болох.

гадаслаж тогтоох гадас шааж тогтоох
гадаслаж хадах гадас шааж бэхлэх