гаалийн үзлэг
гаалиар орж гарах зорчигч, барааг шалгаж үзэх